Fyzikální vlastnosti K2

25. 02. 2013

  • střední hustota ... 900 kg/m3
  • pevnost v tahu ... 30 MPa
  • prodloužení při přetržení ... 150%
  • střední součinitel tepelné podélné roztažnosti ... 0,14mm/mK
  • modul pružnosti ... 1250 - 1850 MPa
  • max. dlouhodobá teplota ... 95°C
  • manipulace ... do -20°C