28. 01. 2015

   1.  

    Před instalací šachty je třeba zkontrolovat všechny díly a zjistit, zda nejsou poškozené nebo znečištěné. Znečištěné těsnicí díly a komponenty šachty je třeba vyčistit.

    Poškozené komponenty je případně nutno vyměnit. Dále je třeba zkontrolovat, zda těsnicí
    díly správně dosedají.
         2. Vyrovnejte a vyčistěte dno výkopu od velkých a ostrých kamenů.
    Naneste 10 cm vrstvu pískového podsypu.
    Styková plocha dna šachty musí být provedena podle ČSN EN 1610 Typ lože 1.
     


     

   3. Dno šachty je nutno vyrovnat podle plánů.
    Dno je nutno uložit tak, aby byl zajištěn potřebný spád. Při tom je třeba dát pozor na to, aby hrdlo šachtové trubky bylo nastaveno kolmo k ose potrubí.


      
     

   4. Po zasunutí je nutné potrubí vyrovnat podle plánů instalace.
    K tomu je možno posunem výkyvného hrdla plynule měnit úhel připojení (rozsah regulace ± 7,5°).


     

     
     
   5. Pro vyrovnání vedení podle plánů je možno na dno šachty umístit laser.
    Při tom je třeba se řídit pokyny výrobce laseru i potrubí.

     
     

        
     
   6. Šachtovou trubku je možno podle potřeby zkrátit. Toto se provede uříznutím pilou, která se nasadí na vnější vlnu roury (nejvyšší bod vnějšího profilu).
    Uříznutou hranu je třeba zbavit ostrých hrotů.

     
       
     
     
   7. Před nasazením těsnění je někdy nutno hranu šachtové trubky očistit.
    Těsnění se nasazuje do první prohlubně vlnovce (mezi první a druhou vlnou). Při tom je třeba dávat pozor na to, aby těsnění bylo správně nasazeno ve středu prohlubně.

     
      

     
     
   8. Vzhledem k profilovanému tvaru těsnění, ověřte správnost nasazení dle nákresu na dodané etiketě.
   9. Šachtové dno se na vnitřní straně natře stejnoměrnou vrstvou maziva.
    Pak se šachtová roura s nasazeným těsněním nasune do dna šachty až na doraz.
   10. Pro případné prodloužení šachtové roury je možno použít spojku šachtové roury.
    Spojka se nasadí na šachtovou trubku, která je již spojena se dnem šachty, a potom se na spojku nasadí prodlužovací šachtová roura.


   11. Prostor kolem šachty se zaplnívhodným materiálem (pískem nebo výkopovou zeminou zbavenou kamení), který se poté zhutní. Výška zásypu závisí na typu použitého poklopu šachty. Obsyp je potřeba provádět po vrstvách (max. 30 cm) za současného hutnění.
    Zhutnění obsypového materiálu proveďte na hodnoty dle následujícího doporučení:
    a) 90 % Proctora pro „zelené zóny“
    b) 95 % Proctora pro vozovky s lehkým a středním zatížením silniční dopravou
    c) 98 % Proctora pro vozovky s velkým zatížením silniční dopravou Při výskytu vysoké hladiny podzemní vody doporučujeme zvýšit úroveň zhutnění zeminy na stupeň min.
    a) 95 % Proctora, případně
    b) 98 % Proctora.

   12. Oblast těsnění (vnější/vnitřní) je třeba před nasazením poklopu nebo teleskopu zkontrolovat, a případně očistit.

Články