pokládka trubek X-STREAM

26. 02. 2013

Dno výkopu

 • Sklon a materiál dna vykopu musí odpovídat požadavkům stanoveným projektovou dokumentaci. Dno výkopu by nemělo být narušeno. V případě, že se tomu nelze vyhnout, musí být znovu vytvořena původní únosnost použitím vhodných opatření. V mrazivých podmínkách je potřeba chránit dno výkopu vhodným materiálem. Jestliže je dno výkopu nestabilní nebo pokud dno výkopu vykazuje nízké hodnoty únosnosti, je třeba přijmout vhodná opatřeni. Šířka rýhy se stanovuje dle ČSN EN 1610. Šířka výkopu je důležitá pro předepsané hutnění.

Lože

 • Nosné lože chrání potrubí před nerovnostmi. K vyrovnáni a obsypu je možno použít již existující zeminu. Je nutné, aby zemina byla zhutnitelná podle požadavků projektu. Zemina nesmí být zmrzlá. Zemina nesmí obsahovat ostré kaménky nad maximální zrnitost dle projektu. Dno nesmí být zaplavené vodou.

Tloušťka lože

 • Při normálních podmínkách podloží a zemin – 100 mm. Ve skalnatých horninách nebo zeminách tuhé konzistence – 150 mm. Je třeba zajistit rovnoměrné podepřeni potrubí po cele jeho délce. Korekce výšky podkladu nesmí být prováděna zhutněním, ale doplněním nebo odebráním materiálu pro zónu uložení. Při pokládce je nutné vytvořit vyhloubeniny pro hrdla ve spodní časti zóny pro uloženi, aby bylo možné řádně provést potřebné spojeni. Vyhloubení nesmí být větší než je nutné pro vytvoření řádného spojení.
 • Potrubí musí být dostatečně podepřeno po stranách, aby se zabránilo nepříznivým deformacím. Před obsypem potrubí je nutně ručně napěchovat obsypový materiál pod potrubí a vytvořit tzv. klíny. Tím se potrubí zároveň zafixuje proti posunutí při dalším strojním hutnění.

Instalace potrubí v přítomnosti spodní vody

 • Po otevření výkopu nebo před zahájením vlastního výkopu pro kanalizaci je třeba snížit hladinu vody min. 30 cm pod základovou spáru. Do takto provedeného výkopu pokládejte jednotlivé vrstvy materiálu až po zásyp potrubí včetně hutnění.
 • Zásyp zeminou včetně hutnění proveďte min. 50 cm nad ustálenou hladinu spodní vody, případně 50 cm nad štěrkový zhutněný zásyp potrubí. Teprve po takto uloženém potrubí je možné spodní vodu nechat znovu nastoupat.

Obsyp

 • Před samotným obsypem je nutné pokládku zkontrolovat a schválit. Pro obsyp je nutné zvolit materiál, který je dobře zhutnitelný. Hutněni se musí provádět až k oběma stěnám rýhy, aby mělo potrubí dostatečnou postranní oporu. Zemina se nesmí vyklápět přímo na potrubí. Tloušťka vrstvy před každým zhutněním je max. 30 cm, což odpovídá asi 20 cm tloušťce vrstvy po zhutnění.
 • Obsyp musí dosahovat min. 20 cm nad vrchol potrubí. Pro dostatečně zhutnění zeminy je důležité, aby tloušťka vrstvy před každým zhutněním byla přizpůsobena použité metodě:
 • Pro mechanické zhutnění nesmí být vrstva volné zeminy větší než 30 cm.
 • Pro ruční stlačování je max. možná vrstva volné zeminy 10 – 15 cm.
 • Aby nedošlo k poškození potrubí, je třeba dávat pozor při mechanickém hutnění prvních 30 cm přímo nad potrubím. Norma ČSN EN 1610 uvádí, že hutnit pomoci těžkých mechanizmů je možné až tehdy, kdy je nad dříkem potrubí vrstva o min. tloušťce 30 cm. Aby se zabránilo povrchovému sedání, hlavní vyplňování je nutné provést v souladu s projekty a zadanými údaji tak, aby bylo zajištěno vyhovující zhutnění.
 • Stupeň zhutnění musí odpovídat údajům ve statickém výpočtu. Volba přístroje pro zhutňování, počet zhutňovacích průchodů a tloušťka zhutňované vrstvy musí být přizpůsobeny materiálu, který bude zhutňován.

Zásyp výkopu

 • Pro zasypání výkopu je možné použít zeminu z výkopu. Hutnění nezpevněných ploch je nutné jen za předpokladu dalšího zatěžování.