27. 02. 2013

Skladba odpadních systémů:

 • zařizovací předměty (opatřené zápachovou uzávěrkou)
 • připojovací potrubí
 • stoupací odpadní potrubí – obvykle svislé
 • svodné odpadní potrubí – obvykle vodorovné se spádem
 • větrací potrubí (hlavní, doplňkové) s přivzdušňovacími ventily.

Odpadní systémy vnitřní kanalizace lze rozdělit do 4 druhů:

 • Systém I – s jediným odpadních potrubím a s částečně plněnými připojovacími potrubími (stupeň plnění 0,5)
 • Systém II - s jediným odpadních potrubím a s připojovacími potrubími malých dimenzí (stupeň plnění 0,7)
 • Systém III - s jediným odpadním potrubím a s připojovacími potrubími s plným plněním (stupeň plnění 1,0)
 • Systém IV - tj. systémy I-III s oddělenými odpadními potrubími pro černou vodu (WC + pisoáry) a šedou vodu (ostatní zařizovací předměty).

Odvzdušnění odpadních systémů

Každý systém vnitřní kanalizace musí být navržen a uspořádán pouze takovým způsobem, který z něj zabrání výstupu plynů do budovy.

K tomuto účelu se používají hlavně:

 • větrací potrubí (hlavní, oddělená doplňková)
 • nevětraná nebo větraná připojovací potrubí

  

Zásady pro dimenzování a připojování

Pro navrhování a montáž vnitřní kanalizace platí harmonizovaná norma ČSN 73 6760:2003 a ČSN EN 12 065-1-5.
Při návrhu vnitřních odpadních systémů musí být vzaty v úvahu tyto základní zásady:

 • zařizovací předměty, trubky a tvarovky musí vyhovovat příslušným evropským normám
 • navržené připojovací potrubí nesmí umožňovat „sifonáž“ – tj. vysátí sloupce vody v zápachové uzávěrce
 • úhly mezi větvemi připojovacích potrubí musí být menší než 90°
 • pod každým výtokem vody v budově se navrhuje odkanalizování
 • zařizovací předměty napojené na systém vnitřní kanalizace se opatřují zápachovou uzávěrkou
 • výška sloupce vodního uzávěru nesmí být nižší než 50 mm
 • jmenovitá světlost (DN) kanalizačních potrubí nesmí být ve směru toku zmenšována
 • použité přivzdušňovací ventily musí být v souladu s prEN 12380
 • je žádoucí v systému instalovat větrací potrubí volně otevřená do atmosféry k větrání venkovní stokové sítě
 • při průchodu potrubí stropem nesmí být v průchodu spoj, průchod je nutno izolovat proti hluku a vodě
 • při aplikaci litého asfaltu musí být volné části potrubí chráněny ochrannými trubkami nebo izolací proti teplu

Vysávání zápachových uzávěrek (sifonáž)

Při provozu odpadních systémů dochází běžně vlivem průtoku odpadních vod v potrubí ke změnám tlakových poměrů.

Situace při vypouštění WC ( v 1.NP). Vypouštěná „zátka“ odpadní vody vytváří ve stoupacím potrubí přetlak (v sifonu umyvadla v 1.PP) a zároveň podtlak (v sifonu horního WC 2.NP), který vysává vodu z jeho zápachové uzávěrky.

Tento jev se může stát více nebo méně závažným a je obecně ovlivněn např.:

 • nedostatečnou hladinou vody v zápachových uzávěrách
 • nedostatečným průměrem stoupacího potrubí DN
 • absencí větracího systému
 • nesprávnou konfigurací na patě svodného potrubí

Samostatným problémem je případ samovysávání zápachové uzávěrky. Tento jev nastává u dlouhých přípojných potrubí nebo u příliž úzkých sifonů na zařizovacích předmětech. Přes porušený uzávěr se může do vnitřních prostor dostávat zápach z odpadního systému.

Změny směru stoupacího potrubí

Tam, kde je nutné z prostorových nebo stavebních důvodů, provést změnu směru vedení stoupacího potrubí, je nutno respektovat některé zásady:

 • odklon stoupacího potrubí nesmí být delší než 1m (zvyšuje se úroveň hluku)
 • použitá kolena nesmí mít úhel větší než 45° (jinak se zvyšuje úroveň hluku)
 • pokud změna vedení stoupacího potrubí dimenze DN1 vyžaduje změnu směru větší než 45°, nebo vodorovné úseky delší než 1m, musí být vodorovný úsek dimenzován jako svodné odpadní potrubí s minimální rychlostí 0,6 m/s (zamezení usazování částic) a navazující stoupací potrubí musí mít dimenzi DN2 shodnou nebo větší než DN1.

Napojení přípojek na stoupací potrubí

Typ zvoleného napojení odpadních přípojek neovlivňuje pouze průtokové poměry odpadních vod, ale také úroveň hluku v systému.
Může být provedeno T-kusy 90° a odbočkami 45° s respektováním těchto zásad:

 • řešení A: NEJVHODNĚJŠÍ – umožňuje dobrou cirkulaci vzduchu a rychlý odvod média i nízkou úroveň hluku
   
   
     
 • řešení B: NENÍ DOPORUČOVÁNO - použití odbočky 45° nebo 67° i přesto, že umožňuje vyšší průtoky média (o cca 30%), omezuje cirkulaci vzduchu a zvyšuje úroveň hluku. Navíc je nákladnější (nutné další koleno)
    
    
    
 • řešení C: použití redukované odbočky 45° zvyšuje průtok s nebezpečím hydraulického uzávěru na přípojném potrubí a zvyšuje úroveň hluku