POTRUBÍ HT - UPEVŇOVÁNÍ HT ODPADNÍCH SYSTÉMŮ

27. 02. 2013

Všechny materiály včetně plastů podléhají změnám délky působením teploty.

Změna délky ΔL trubky délky L působením změny teploty ΔT mezi instalační a aktuální teplotou trubky je rovna: ΔL = α . L . ΔT,
kde α je koeficient délkové roztažnosti materiálu.

Pokud se takové změně délky bude bránit, pak se v materiálu bude tvořit tahové napětí σ (při ΔT <0) nebo tlakové napětí (při ΔT >0): σ = -E . α . ΔT,
kde E je modul pružnosti materiálu.

Při výpočtu roztažení/smrštění materiálu je nezbytné počítat s rozdílem mezi instalační teplotou a maximální/minimální teplotou, očekávanou při provozu systému.

Přestože plasty mají na rozdíl od kovových materiálů vysokou tepelnou roztažnost, vytvářené napětí ve stěnách trubek je velmi malé. Proto mohou být například zcela zakryty betonem bez toho, aby byly poškozeny napětím, vytvářeným v jejich stěně změnami teplot.
Účinky teplotního smrštění nebo prodloužení plastových trubek mají vliv na způsoby instalace odpadních systémů, které vyžadují odlišné zásady v závislosti na typu upevnění (fixace):

  • Volné uchycení (kluzný fixační bod). Tato varianta se používá u trubek, upevněných na plochu, vedených buď ze stropu nebo kotvených na stěny. Tento typ upevnění se provádí použitím dilatačních tvarovek nebo kompenzačních systémů s flexibilními objímkami
  • Pevné uchycení (pevný fixační bod). Tento způsob se používá pro trubky uložené v betonu nebo pro trubky uchycené pevnými objímkami.

Volné uchycení trubek

Při použití dilatačních hrdel je jejich funkce převzata vlastními hrdly.
Tento typ kotvení vyžaduje použití fixních a kluzných objímek.
Fixní (pevné) objímky vedou délkové změny trubek ve směru dilatačního hrdla, zatímco kluzné objímky umožňují trubce pohyb, ale brání jí ve vyosení.
Oba typy objímek musí být dimenzovány tak, aby udržely hmotnost trubky plně zaplněné kapalinou.

Pevné uchycení trubek

Pevné uchycení odpadních trubek ve fixních objímkách se používá v případech, kdy spoje trubek jsou svařovány (např. PEHD trubky).
Tento systém je doporučován pro kratší sekce (5-7 m), dimenze trubek do de 200 mm a pro rozdíly teplot 20-30°C.
Použité objímky musí splňovat požadavky na pevnost proti vznikajícím silám, přenášeným přes závitové tyče do stavební struktury.
Maximální vzdálenosti mezi pevnými objímkami jsou uvedeny v katalogu  - viz dole.

Instalace v betonu

Systém odpadních trubek může být položen přímo do betonového lože. Typická situace nastává např. v koupelnách. Na rozdíl od kovových trubek dovoluje zvýšená pružnost plastovým trubkám dokonalou absorpci napětí, které vzniká v trubce při změnách teploty. Hlavní doporučení při pokládce do betonu, která by se měla vzít v úvahu:

  • hrdla by měla být zakryta lepenkou nebo plastovou fólií (aby se zabránilo vniknutí betonové směsi do spoje)
  • odbočky malých průměrů (například redukované odbočky) by měly být zakryty lepenkou nebo fólií tak, aby mohly absorbovat pnutí a pohyby hlavní trubky a nedošlo k odlomení odbočné trasy
  • odpadní řad by měl být pokud možno fixován, aby se zamezilo jeho pohybu a následnému rozpojení spojů v hrdlech v okamžiku zalévání betonové směsi
  • odpadní řády, které prostupují vnějšími zdmi objektu, jsou vystavovány stoupající velikosti napětí při pohybu a sesedání půdy – v těchto případech se doporučuje zakrytí tohoto úseku trubek izolací.

Ke stažení