X-STREAM - montáž přípojné sedlové odbočky

26. 02. 2013

1. Při vybalení sedlové odbočky zkontrolujte, zda je nepoškozena a čistá.
DN uvedené na sedlové odbočce musí být totožné
s DN potrubím, na které se má odbočka napojit.

   

   

2. Navrtání trubky Wavin X-Stream se provádí
vhodným kruhovým vrtákem (O 177,5 } 0,5 mm).
Vyvrtaný otvor musí byt vždy kolmo k ose trubky.
Střed otvoru musí byt přesně mezi dvěma vlnami uprostřed prohlubně vlny.
Doporučujeme vrtáky z našeho dodavatelského programu.

   

   

3. Z vyvrtaného otvoru odstraňte veškeré otřepy a zbytky po vrtáni.
Vhodný je jemný brusný papír, resp. malý nožík.
Nesmi dojit ke zvětšení průměru otvoru.

  

  

4. Znovu zkontrolujte sedlovou odbočku, zda je čistá a zbavena zbytků nečistot. Sedlovou odbočku nasaďte na otvor tak, aby profil odbočky těsně a bez vůle zapadl mezi vlny trubky Wavin X-Stream.

  

  

5. Vložením ruky do sedlové odbočky zkontrolujte, zda v ni integrované těsnění přesahuje rovnoměrně do potrubí.

  

  

6. Zatlačením montážních pák do polohy,
kdy zaklapnou a jsou zaaretovány, se sedlová odbočka vytáhne nahoru
a integrované těsněni těsně přilne na hlavní trubku.

Je nutné pohybovat oběma pákami současně, aby se sedlová odbočka nevzpříčila.
Nakonec zkontrolujte, je-li těsněni na hlavní trubku přitlačeno rovnoměrně.