TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tento návod je pouze doporučeným postupem. Rozhodně není příručkou pro projekční práci. Před započetím projekce kanalizačního potrubí je nezbytné, aby projektant zjistil typ zeminy, výkopu, propočetl výšku krytí a vše konzultoval s prováděcí firmou. Avšak i bez tohoto kroku je možné vytvořit určitá vodítka, podle kterých lze určit, je-li KG 2000 Polypropylen® za daných podmínek použi- telný a doporučit maximální možné deformace. Při dodržení podmínek, uvedených v tomto návodu, je možné zajistit bezvadnou funkci kanalizace minimálně po dobu 100 let.

Kanalizační potrubí KG 2000 Polypropylen® je možné použít ve všech případech aplikací při normálních půdních podmínkách, běžném výkopu a běžných metodách obsypu a hutnění. V případě trubek a tvarovek s kruhovou tuhostí SN 8 nesmí střední deformace potrubí, měřená v období 1.- 3. měsíce po zabudování, překročit 5 % vnějšího průměru s maximem ne větším než 8 %. Maximální deformace 2 roky po zabudování nesmí překročit 10 % vnějšího průměru potrubí.

DOPRAVA, MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Trubky a tvarovky je třeba přepravovat ve vhodných dopravních prostředcích s čistou ložnou plochou, bez vyčnívajících šroubů a hřebíků. Během transportu musí trubky celou svou délkou spočívat na ložné ploše, aby se zabránilo nežádoucím průhybům. To neplatí pro transport v původním továrním balení, tj. svazcích. V tom případě je nutné dodržet pouze maximální výšku převáženého sto- hu, která činí 3 m.

Trubky a tvarovky KG 2000 Polypropylen® jsou navzdory své nízké hmotnosti velmi houževnaté, což výrazně usnadňuje jejich manipulaci. Dodržením následujících bodů lze snadno předejít jejich poškození:

  1. Při manipulaci jeřábem je vždy nutné použít textilní popruhy.
  2. Nástroje, užité k manipulaci, by měly být vždy z materiálu měkčího než plast - nejlépe ze dřeva.
  3. Skládání z dopravního prostředku nikdy neprovádějte pouhým sklopením - při přepravě „trubka v trubce“ je nutné vždy před skládáním vyjmout vnitřní trubky.

Trubky a tvarovky KG 2000 Polypropylen® mohou být skladovány na volném prostranství, jehož plocha musí být rovná, nejdéle však po dobu 3 let. Trubky a tvarovky musí být uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich deformaci. Pro zabránění deformace hrdel musí být uloženy volně. Při stohování volně ložených trubek nesmí výška stohu přesáhnout 2 m. Stohování továrního balení (svazků) je povoleno až do výše 4 svazků.

SYMBOLY A ZKRATKY

Následující přehled blíže specifikuje symboly a zkratky, použité v odstavci č. 5

Výstavba - výkop

Vlastnosti obsypového a zásypového materiálu, šíře výkopu u vrcholu potrubí, největší vnější průměr trubky nebo poměr šíře výkopu k celkové výši krytí, mají vliv na maximální hloubku uložení. Protože vedle obsypu, zásypu a hutnění hraje významnou roli také tvar výkopu, je důležité aby se prováděcí firma držela některého z následujících tvarů výkopů.

Úzký výkop

Nejvhodnější výkop, ve kterém je síla, působící na vrcholpotrubí, relativně nejnižší (viz Obrázek 1).

Násep - pozitivní projekce

U tohoto typu výkopu leží vrchol potrubí nad rostlým terénem. Vzhledem k sedání terénu jsou síly, působící na vrchol potrubí nejvyšší (viz Obrázek 2).

 

Násep - negativní projekce

U tohoto typu výkopu působí poněkud menší deformační síly než u pozitivní projekce.

Široký výkop

Velký objem zásypu, společně s nižším třením stěn výkopu oproti úzkému výkopu, vytváří deformační síly, působící na vrchol potrubí, větší než v případě úzkého výkopu, ale menší než je tomu u negativní projekce.

Jiné typy výkopů

S větší či menší přesností se lze přiblížit předcházejícím čtyřem uvedeným typům.

Hloubení výkopů

Výkop by měl být vytvořen krátce před pokládkou potrubí a zasypán bezprostředně po ní, nejlépe v průběhu jednoho dne. V případě mrazivého počasí je nutné zabránit promrznutí lože. Šíře dna výkopu musí poskytnout dostatek prostoru pro pracovníky - nesmí být tedy menší než DN+0,4 m. Nejmenší výška krytí nad vrcholem potrubí by měla činit - pod komunikací 1 m, ve volném terénu 0,7 m. Toto pravidlo neplatí pro ležatou kanalizaci pod budovami. Výkop musí umožnit vytvoření potřebného lože. Při úpravě lože je nevyhnutelná ruční práce (uhlazení, vyrovnání vzniklých kaveren) a bedlivý stavební dohled.

VÝSTAVBA - LOŽE A OBSYP -  MATERIÁL LOŽE A OBSYPU

Pro tvorbu lože a obsypu je možné použít vykopaný materiál, pokud splňuje požadavky v následujícím odstavci. V opačném případě je nutné použít jiný materál, popřípadě jej na místě přetřídit.
Vykopaný materiál je vhodný pro tvorbu lože a obsypu v případě,  že je složen z částic, které odpovídají modré ploše na znázorněném nomogramu (viz Obrázek 3).

Největší částice nesmí překročit jednu desetinu DN potrubí, které je zasypáváno ani hodnotu 60 mm. V případě, že není možné použít vykopaný materiál, je vhodné zvolit štěrk nebo drcený kámen (5 - 16 mm), který se dobře hutní. Rovněž je možné použít částečně tříděný písek nebo štěrkopísek s největšími částicemi o velikosti jedné desetiny DN zasypávaného potrubí nebo do hodnoty 60 mm.
Lože o minimální tloušťce hb = 100 mm, je nutné vytvořit v následujících případech:
a) úzký výkop a negativní projekce - lože po celé šíři výkopu,
b) ostatní výkopy - minimálně v šíři 2xDN po obou stranách.

Pokládka potrubí

Před pokládkou potrubí je nutné zkontrolovat každou trubku po stránce bezvadnosti hrdla, těsnění a celistvosti. Poté je třeba položit potrubí tak, aby kolem hrdlových spojů nevznikly žádné nerovnosti. Hrdla trubek větších průměrů je možné mírně zahloubit. Každou trubku je třeba zaměřit podle spádu a směru. Je nutné zachovávat přímý a nepřetržitý průběh předepsaným spádem. Ve výjimečných případech může být potrubí v dimenzích DN 110 - 200 provedeno dle Obrázku.

Nesmí být však překročeny hodnoty, uvedené v následujících dvou tabulkách.

Trubky systému KG 2000 musí být pokládány podle ČSN EN 1610. Podle potřeby mohou být na stavbě zkráceny na potřebnou délku. Řezání se provádí ve svislém směru, pilou s jemným ozubením. Tvarovky nesmí být zkracovány.

Otřepky a nerovnosti musí být odstraněny vhodným nástrojem. Na závěr je potrubí v místě řezu nutné pečlivě po celém obvodu zkosit, např. hrubým pilníkem.

Aby bylo možné provádět kontrolu správného spojení, vzdálenost zasunutí se vyznačí na dříku připojované trubky. To usnadní kontrolu úplného zasunutí.

Dřík potrubí a vnitřní plocha hrdla musí být čisté a nepoškozené. Pokud tomu tak není, je plochy nutné očistit, v případě nutnosti i vyměnit. Dále je třeba zkontrolovat správné osazení těsnění v hrdle. Označený špičatý konec se rovnoměrně po celém obvodu potře kluzným přípravkem, a pak se zasune až na doraz do hrdla.

Trubky menších světlostí lze snadno spojovat ručně. U větších světlostí může být eventuálně nutné použít vhodné pomůcky. Zasouvání například pomocí lžíce bagru však vzhledem k nemožnosti kontroly použité síly a tím i riziku poškození není přípustné.

Při nepatrných změnách směru je možné provést v hrdle lehké ohnutí až do max. 0,5°. To odpovídá výchylce 5 cm na délku trubky 5 m. Je třeba zkontrolovat polohu trubky a po provedeném spojení ji eventuálně upravit. Pro přechod na alternativní potrubí se používají vhodné tvarovky z výrobního programu dodavatele.