Žádná položka
bet_1
Beton používaný k výrobě betonových a železobetonových trub a šachet odpovídá svým složením, zhutněním a kvalitativními vlastnostmi „betonu se zvláštními vlastnostmi“ ve smyslu normy ČSN EN 206, tj. vodotěsnému betonu s vysokým stupněm odolnosti proti mrazu. Beton používaný k výrobě trub je otěruvzdorný, odolný proti chemicky agresivnímu prostředí a odolný proti působení chemických rozmrazovacích látek.

Technická data betonu

Pevnostní třída: C 40/50 dle ČSN EN 206
Odolnost proti účinkům mrazu: XF4 – vysoké nasycení vodou s rozmrazovacími prostředky nebo mořskou vodou dle ČSN EN 206.
Odolnost chemické korozi: XA1 – slabě agresivní chemické prostředí dle ČSN EN 206.
XA2 a XA3 – středně a vysoce agresivní chemické prostředí dle ČSN EN 206 při použití síranovzdorného cementu.

Typy spojů

  1. Pero–drážka

    Jedná se o vodotěsný spoj vytvořený tmelem na bázi cementu, cementovou stykovou maltou nebo PUR pěnou.

  2. Spoj hrdlový

    Jedná se o pružný vodotěsný spoj vytvořený pryžovým těsnicím profilem, který po deformaci v sestaveném spoji působí trvalým tlakovým napětím v prostoru spoje. Před spojováním dílců musí být spojové plochy (pryžové těsnění a beton hrdla) důkladně potřeny kluzným prostředkem – nejlépe mazlavým mýdlem.

Trouby malých průměrů

Použití
Betonové hrdlové a přímé trouby malých průměrů jsou určeny pro gravitační odvádění odpadních vod, dešťové vody a povrchových vod samospádem nebo příležitostně při nízkém pžřetlaku.Používají se pro výstavbu kanalizačních přípojek, napojení dešťových vpustí na kanalizační řad a jako chráničky.

Trouby hrdlové

Použití

Betonové a železobetonové hrdlové trouby jsou určeny k výstavbě kanalizace pro vody dešťové, pro splaškové odpadní vody nebo pro jiná potrubí, která jsou provozována jako potrubí s volnou hladinou.
Železobetonové trouby jsou armované tak, aby splňovaly požadovanou únosnost dle projektu stavby.

Typy

Hrdlová trouba má rozšíření na jednom konci, které je vytvarováno pro vzájemné spojení s nezúženým koncem následující trouby. U přímé trouby má dřík stále stejný průměr a profily spojů tvoří pero na jednom konci a polodrážka na druhém konci. Spojování trub se provádí pomocí pryžového valivého těsnění, vhodného tmele nebo cementové stykové malty.CENY NA VYŽÁDÁNÍ - VIZ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ DOLE