Informační oznámení o zpracování osobních údajů

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení“)

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost:

PKV PLUS s.r.o., IČ:25859137, Ratibořská 253/179, Opava, 747 05, www.pkvplus.cz, tel. 777 567 260, email: eshop@pkvplus.cz

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCI ZPRACOVÁVAJÍ?

Osobní údaje, které Správci zpracovávají bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů:

-        identifikační údaje a kontaktní údaje – jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště či sídla, IČ, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení

-        údaje vyplývající ze smluvního vztahu, zejména z eshopové objednávky, kupní smlouvy či smlouvy o dílo

Osobní údaje, které Správci zpracovávají na základě souhlasu zákazníka jako subjektu údajů, jsou uvedeny v souhlase se zpracováním osobních údajů.

ÚČEL A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci mohou bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů zpracovávat výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

a) plnění kupní smlouvy resp. smlouvy o dílo a jednání za účelem uzavření smlouvy;

b) plnění povinností Správce vyplývajících z právních předpisů

c) ochrana práv a právních zájmů Správce (zejména majetkových práv Správce);

d) poskytování stanovisek a technických informací akreditovaným zástupcem výrobce;

e) poskytování asistenčních služeb;

f) vedení archivu podle příslušného zákona.

Správci zpracovávají se souhlasem zákazníka jako subjektu údajů Vaše osobní údaje uvedené v souhlase za účelem uskutečňování marketingových činností, které zahrnují níže uvedené činnosti:

(i) Marketingové a propagační činnosti, tzn. zejména zasílání komerčních a/nebo propagačních informací a reklamních materiálů, zapojování do přímých prodejních činností nebo interaktivních komerčních komunikací týkajících se produktů, služeb nebo dalších činností, v listinné podobě, automatizovaném nebo elektronickém formátu a především prostřednictvím pošty nebo elektronické pošty, telefonicky (včetně automatických telefonických hovorů, SMS, MMS atd.), a jakýmkoli jiným elektronickým způsobem (např. internetové stránky, mobilní aplikace, apod.).

(ii) Činnosti vytváření profilu, které se týkají například chování a tendencí při využívání výrobků nebo služeb.

(iii) Výzkumné aktivity např. průzkum spokojenosti zákazníků, marketingové výzkumy a průzkumy názorů zákazníků.

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci zákazníka jako smluvní strany a tedy i uzavření příslušné smlouvy (např. kupní či o dílo).

JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS?

Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i souhlas se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, a to buď písemnou formou na adresu sídla Správce či e-mailem na adresu eshop@pkvplus.cz

TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce.

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů, zejména v oblasti marketingu a průzkumu spokojenosti. 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.                  

DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou Správci zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem. Doba zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu je uvedena v tomto souhlase.

JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: V případech stanovených Nařízením máte právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.

Právo vznést námitku: Za podmínek stanovených Nařízením máte právo vznést u Správce námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob; oprávněnými zájmy Správce jsou zejména případy ochrany práv a právních zájmů Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených Nařízením máte právo získat Vaše osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Nařízení.

Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním Vašich osobních údajů či uplatněním Vašich práv lze zaslat písemně na adresu Správce či elektronicky na adresu: obchod@pkvplus.cz

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci přijali organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Žádná položka