Důvody reklamace

Při reklamacích zboží se internetový obchod řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů.

V případech, kdy jste obdrželi:
- zboží poškozené (např. zjevná vada na zboží, nefunkčnost atd.)

- zboží došlo nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.) - Pozor, pokud si objednáte více zboží s různou dodací lhůtou, je možné, že Vám byla zásilka rozdělena.

- došlo Vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně) můžete tyto zásilky reklamovat.

Místo vyřízení reklamace:

PKV PLUS s.r.o., Ratibořská 253/179, Kateřinky, 747 05 Opava. Reklamované zboží je možno na tuto adresu zaslat či doručit osobně. V případě zaslání zboží na reklamaci poštou či přepravní službou, prodávající nehradí náklady s tím spojené, jakožto ani náklady na vrácení zboží.

Firma PKV PLUS s.r.o., Ratibořská 253/179, Kateřinky, 747 05 Opava. se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku. Záruka na zboží a reklamace nelze uplatit v těchto případech:

- zboží bylo znehodnoceno běžným opotřebením věci nebo jejích dílů způsobené používáním

- zboží bylo znehodnoceno neodborným použitím zařízení

- zboží bylo znehodnoceno mechanickým poškozením nebo opotřebením

- zboží bylo znehodnoceno živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

- zboží bylo znehodnoceno jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě atd.)

Informace uvedené na webových stránkách internetového obchodu nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobku a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od prodávajícího v písemné podobě.

Lhůta k vyřízení reklamace

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem uplatnění reklamace kupujícím.

Reklamace přepravních služeb

Postup reklamace přepravních služeb

Zboží z internetového obchodu k Vám doručujeme prostřednictvím České pošty nebo přepravní společnosti, kterou jsme pro Vás vybírali s ohledem na cenu, ale i kvalitu služeb.

Přesto se může stát, že k vám zásilka přijde poškozená.

V takovém případě postupujte prosím následovně:

1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.

2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený...) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky.

3. Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Při odeslání zásilky ošetřujeme zboží velmi pečlivě, aby k Vám došlo v pořádku.

V případě problému s dopravní službou se na nás prosím neprodleně obraťte.  Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme Vám další postup.  Poškozené zásilky nemohou být Vaší starostí a nesmějí Vám znepříjemňovat nakupování u nás.

Jako příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku  prohlédnout  a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních,  popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasilatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Zasílatel je povinen takový zápis sepsat.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky. V takovém případě se prosím řiďte výše uvedenými radami Jak zboží reklamovat.

Uplatnění rozporu s kupní smlouvou 
(§ 616 Občanského zákoníku - Shoda s kupní smlouvou)

1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

(2)Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se  dále  rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti  smlouvou požadované,  prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem  popisované, nebo na základě jimi  prováděné reklamy očekávané,  popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc  takového druhu  obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je  v tomu  odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá  účelu, který prodávající  pro použití věci uvádí nebo  pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající  rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována  nebo aby její činnost mu byla  předvedena.

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s  kupní  smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu  odpovídajícího kupní smlouvě,  a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci,  nebo  její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.  To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Žádná položka