1. Vrácení zboží

1.1. - Odstoupení od Kupní smlouvy

Podmínky odstoupení od Kupní smlouvy jsou stanoveny v § 53, odst. 7 - 10 Občanského zákoníku:

(7) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění.  Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

(8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

9) Poskytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět.

(10) Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

1.2. - Vrácení zboží:

Nepoužité zboží lze vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od koupi v původním neporušeném obalu bez známek opotřebování, užití zboží či poškození obalu.

Vrací se plná částka za zakoupené zboží i s poštovným, které zákazník vynaložil při koupi zboží. Pokud zboží při vrácení bude opotřebené či poškozené, částka se poníží o odpovídající hodnotu poškození nebo opotřebení. Pokud zboží bude poškozené natolik, že nebude moci být uplatněn jeho další prodej, tj. bude úplně zničené, peníze se nevrací vůbec. Toto zboží si zákazník může vyzvednout na naší provozovně či nechat zaslat zpět na vlastní náklady. Částka nákladů za dopravu, která vznikne při vrácení zboží, se nevrací a zákazník si je hradí plně sám.


2. Záruky na zboží

Záruční podmínky:
Prodávající neposkytuje žádné další garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách internetového obchodu, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno.

Délka záruky na zboží
Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční doba. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Standardní zákonná záruční lhůta činí 24 měsíců.

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou péčí tak, aby zjistil veškeré závady.

Reklamace zboží
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího.  Reklamace se vyřizují na adrese provozovny prodávajícího: PKV PLUS s.r.o., Krnovská 96/138, 747 07 Opava,Jaktař.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.  Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ji ani reklamovat.

Informace uvedené na webových stránkách internetového obchodu nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od prodávajícího v písemné podobě.

Reklamační řád je spolu s obchodními podmínkami uveřejněn na webových stránkách internetového obchodu.

Kupující je povinen seznámit se před započetím nákupu s výše uvedeným reklamačním řádem.