1. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

1.1. - Odstoupení ze strany spotřebitele

Dle § 1829 občanského zákoníku má kupující - spotřebitel při uzavření kupní smlouvy na dálku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V této lhůtě stačí odstoupení od smlouvy odeslat poštou (rozhodující je tedy razítko na zásilce).

[Lhůty se dle § 605 občanského zákoníku počítají ode dne následujícího po rozhodné události, v tomto případě je tedy prvním dnem lhůty den po doručení zboží. Pokud konec lhůty připadne na víkend a nebo svátek, posouvá se lhůta na nejbližší následující pracovní den.]

Dle § 1837 však nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

[Nezapomeňte se prosím podívat na článek 4.3 obchodních podmínek, který obsahuje adresu, kam poslat zboží a další podstatné informace k odstoupení od smlouvy]

1.1.1. - Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanovuje smlouva nebo zákon.

1.1.2. - Vrácení zboží

V případě odstoupení od smlouvy je kupující - spotřebitel povinen předat zboží, které od prodávajícího obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží je možné předat na libovolné prodejně prodávajícího a nebo jej lze zaslat na adresu PKV PLUS s.r.o. - Ratibořská 253/179, Kateřinky, 747 05 Opava

[V případě zaslání poštou uveďte v zásilce údaje nutné pro identifikaci nákupu (údaje o kupujícím, číslo objednávky nebo číslo faktury, nebo kopii některého z těchto dokladů nebo doložte nákup jiným vhodným způsobem) a údaje nutné pro vrácení kupní ceny (adresu kam máme peníze poukázat, číslo bankovního účtu apod.). Velmi oceníme, i když to není povinné, když nám sdělíte, proč od smlouvy odstupujete. Vaše připomínky pečlivě studujeme a snažíme se na základě nich zlepšit naši nabídku a služby. Pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní můžete využít připravený formulář - viz příloha soubory

1.1.3. - Vrácení kupní ceny

Prodávající vrátí kupujícímu - spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu, jakým způsobem chce kupní cenu vrátit, vrátí mu prodávající kupní cenu stejnými prostředky a stejným způsobem, jako byla zaplacena.

Jestliže kupující - spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu - spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.2. - Odstoupení ze strany prodejce

Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na náhradním plnění.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, a to nejpozději v pracovní den následující po uzavření kupní smlouvy.

1.3. - Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

2. Záruky na zboží

Záruční podmínky:
Prodávající neposkytuje žádné další garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách internetového obchodu, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno.

Délka záruky na zboží
Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční doba. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Standardní zákonná záruční lhůta činí 24 měsíců.

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou péčí tak, aby zjistil veškeré závady.

Reklamace zboží
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího.  Reklamace se vyřizují na adrese provozovny prodávajícího: PKV PLUS s.r.o., Ratibořská 253/179, Kateřinky, 747 05 Opava.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.  Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ji ani reklamovat.

Informace uvedené na webových stránkách internetového obchodu nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od prodávajícího v písemné podobě.

Reklamační řád je spolu s obchodními podmínkami uveřejněn na webových stránkách internetového obchodu.

Kupující je povinen seznámit se před započetím nákupu s výše uvedeným reklamačním řádem.