Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě PKV PLUS s.r.o.

www.pkvplus.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi firmou PKV PLUS s.r.o., IČ: 25859137 (dále jen "prodávající") a jejími zákazníky (dále jen "kupující").

1. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím

Prodávající:

Adresa pro fakturaci a veškerou korespondenci:

PKV PLUS s.r.o., Ratibořská 253/179, Kateřinky, 747 05 Opava

Provozovna a obchod:

Název:   PKV PLUS s.r.o.  

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným

Sídlo: Ratibořská 253/179, Kateřinky, 747 05 Opava

IČ:   25859137

DIČ:  CZ25859137

Prodávající je právnická osoba:

Zápis OR:  C/22727 Krajský soud Ostrava ze dne 30.06.2000 

Firma je plátcem DPH.

Kupující

je zákazník, který učiní objednávku, tj. koncový uživatel. Při zahájení obchodních vztahů předává kupující prodávajícímu údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popř. údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech (fakturách).

Zboží

Zboží, které je předmětem smluvního vztahu, jsou produkty s dlouhodobou trvanlivostí. Zboží je prezentováno na webových stránkách internetového obchodu vždy fotografií a popisem a cenou.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, které nejsou výslovně upravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964  Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Povinnost prodávajícího

Prodávající se zavazuje dodržovat obecně právní zákony a ustanovení v rámci naplnění smluvního vztahu. Povinností prodávajícího je splnění závazku k dodání zboží za podmínek existujících v době objednávky kupujícího.

3. Povinnost kupujícího

Povinností kupujícího jako jedné ze smluvních stran je splnění závazku k odebrání a zaplacení dodaného zboží. Povinností kupujícího je poskytnout prodávajícímu všechny potřebné dokumenty a informace tak, aby bylo umožněno prodávajícímu provést služby v rámci tohoto smluvního vztahu. Kupující tímto zaručuje úplnost a přesnost všech informací poskytnutých prodávajícímu pro účely tohoto smluvního vztahu.

4. Smluvní vztah

Kupujícímu vzniká povinnost se před závazným potvrzením objednávky seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami. Kupující přijímá veškerá ustanovení těchto VOP potvrzením své objednávky.  Prodávající je povinen potvrdit přijetí této objednávky.  Smluvní vztah vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím stejnou cestou, kterou byla učiněna.

Informace  o zboží a platbě /faktura/ budou podle ustanovení §  55 odst.  6 obč. zákoníku v písemné formě vždy připojeny ke zboží.

Vlastnické právo ke zboží z prodávajícího na kupujícího přechází až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

5. Ukončení smlouvy - smluvního  vztahu, odstoupení od smlouvy

5.1. - Ukončení smlouvy ze strany kupujícího

V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.  Podrobný výklad viz. článek č. 8. Záruky, reklamační řád.

5.2. - Ukončení smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet či složenkou na adresu do 7 dnů.

5.3. - Doba platnosti nabídky nebo ceny

Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti, je vymezena uveřejněním nabídky či ceny na internetových stránkách. Změna ceny zboží platí po dobu jejího uveřejnění na internetových stránkách.

Žádná položka